----:: WELCOME TO COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHOLOGY LAO PDR ::-----

Visitors Counter

000111003
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
154
282
101252
1663
4085
111003
Your IP: 43.241.57.31
Server Time: 2018-07-16 12:37:47

Web Link

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

          ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກຕາມທິດພັດທະນາກະສິກຳສີຂຽວຍືນຍັງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແນງການກະສິກຳ ບົນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເນັ້ນໜັກການເຮັດກະເສດສຸມ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຖະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຄອບຄົວແບບຟາມແບບຮ່ວມມື ແລະ ແບບສະຫະກອນ ການຜະລິດຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ບັນດາຄອບຄົວຟາມ ກຸ່ມ ຕົວແບບ ແລະ ບ້ານພັດທະນາກະສິກຳໃຫ້ກວ້າງຊວາງ ແລະ ໜັກແໜ້ນຕ້ອງມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງແບບແຜນການປະຕິບັດວຽກສົ່ງເສີມບໍລິການດ້ານກະສິກຳ ດ້ວຍບາດກ້າວບຸກທະລຸ ແລະ ຕ້ອງສະແດງອອກດ້ານພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນທຸກລະດັບຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງໜັກແໜ້ນນັ້ນມາດຕະການໃນການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ.

          ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງສົ່ງເສີມຂອງພາກສ່ວນລັດຕ້ອງໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ສະໜອງບໍລິການປັດໃຈການຜະລິດແນວພັນໃໝ່ທີ່ດີ ການກະຈາຍເຕັກນິກໃໝ່ ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ການເກັບຮັກສາ ແລະ ອື່ນໆ ຊຸກຍູ້ເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນລະດັບຊຸມຊົນ ດ້ວຍການຍົກຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການປຸງແຕ່ງລະດັບຄຸນນະພາບຫຸ້ມຫໍ່ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແນໃສ່ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສີຂຽວ ແນ່ນອນການເຮັດບົດບາດກັ່ງກ່າວມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸຄະລາກອນໃນທຸກລະດັບຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ເປັນລະບົບທັງຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບທັງຮຽນທັງເຮັດ ໂດຍການຫັນລົງຮາກຖານຕາມທິດວຽກງານ 3 ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ.

          ເອົາໃຈໃສ່ສະໜັບສະໜູນເອື້ອອຳນວຍຊາວກະສິກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດດຳເນີນການໃນຖານະເປັນຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດການສະໜອງບໍລິການສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມຂອງຕົນດ້ວຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຜູ້ປະກອບການ ໂດຍສະເພາະບັນດານັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈເກັບຊື້ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະນອງບໍລິການກົນຈັກກະສິກຳ ປັດໄຈການຜະລິດໃຫ້ຊາວກະສິກອນເປັນຕົ້ນແມ່ນແນວພັນ ຝຸ່ນ ຢາ ສິນເຊື່ອ ແລະ ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດເພື່ອໃຫ້ສາມາດຍົກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ເປີດກວ້າງການຜະລິດໄດ້ ເຊີ່ງພາກສ່ວນສົ່ງເສີມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີບົດບາດໃນການເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການລົງທຶນໃສ່ຮູບແບບການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເນື້ອທີ່ດິນຜະລິດແບບໃໝ່ ທັງຮຽນຮູ້ໄດ້ວິທີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນກັບຕະຫຼາດ ບົນພື້ນຖານການຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນເຮັດບົດບາດສະໜັບສະໜູນເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນທີ່ທຸກຍາກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕາມວິໃສທັດການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2030.

          ເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງວຽກສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃນແຕ່ລະແຂວງນັ້ນຕ້ອງກຳແໜ້ນໜ້າທີ່ໃນການເປັນເສນາທິການ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການຮັບໃຊ້ບໍລິການປະຊາຊົນ ຊື່ງມີສາຍພົວພັນແບບກາຍະອິນຊີຕ້ອງປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງມີການສ້າງ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງມືແນະນຳດ້ານການຈັດຕັ້ງ ການຈັດວາງບຸກຄະລາກອນດ້ານວິຊາການດ້ານນິຕິກຳ ລະບຽບການ ການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອປະຕິບັດແນວທາງພັດທະນາກະສິກຳ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນຕາມຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການກະສິກຳຮອດປີ 2025 ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝ ຕາມທິດພັດທະນາແບບສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ.

          ມາດຕະການດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຍົກຜະລິດຕະພາບໃນການຜະລິດ ເຂົ້າ ພືດ ສັດ ແລະ ປາ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍເຕັກນິກກະເສດສຸມ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ນຳໃຊ້ແບບປະສົມປະສານຫຼາຍຢ່າງດ້ວຍກັນ ແລະ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ການສ້າງຕາໜ່າງສົ່ງເສີມຂັ້ນບ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງວິຊາການບ້ານ ວິຊາການກັບທີ່ ສ້າງພື້ນທີ່ຜະລິດຕົວແບບຂອງຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ຫຼື ຂອງຟາມແນໃສ່ໃຫ້ມີຕາໜ່າງຮຽນຮູ້ສົ່ງເສີມທະລຸໂລ່ງ ແລະ ເສື່ອມສານກັນໃນແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນການຜະລິດກະສິກຳ ທັງນີ້ເພື່ອສ້າງກຳລັງແຮງໃນການກະຈາຍຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆອອກສູ່ວົງກວ້າງດ້ວຍກຳລັງຂອງປະຊາຊົນເອງ ຈັດຕັ້ງຫົວໜ່ວຍລວມໝູ່ຊາວກະສິກອນ ໂດຍເລີ່ມຈາການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຮຽນຮູ້ເຕັກນິກການຜະລິດກ້າວໄປເປັນກຸ່ມຜະລິດ ກຸ່ມບໍລິການມີຖານະດ້ານນິຕິບຸກຄົນ ຈົນກ້າວໄປເປັນສະຫະກອນແບບໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີອຳນາດໃນການຕໍ່ລອງເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສິນເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງກຸ່ມຮຽນຮູ້ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດໃໝ່ໆ ແນໃສ່ຍົກສະມັດຕະພາບ ຄຸນະພາບຜົນຜະລິດ (ໃນເຂດທີ່ຍັງທຸກຍາກເຂດພູດອຍ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກກຸ່ມຜະລິດວັດຖູສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ/ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ສະໜອງຕະຫຼາດຊາຍແດນ ກຸ່ມ ຫຼື ສະຫະກອນຜະລິດສຳລັບຜະລິດຫຼໍ່ລ້ຽງທຸລະກິດກະສິກຳຄົບວົງຈອນພາຍໃນປະເທດ ກຸ່ມ ຫຼື ສະຫະກອນຜະລິດສະເພາະສຳລັບສົ່ງອອກສູ່ຕະຫຼາຍພາຍນອກ.

          ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ແລະ ເຄືອຄ່າຍໃນການສະໜອງແນວພັນ (ເຂົ້າ ພືດ ສັດ ແລະ ປາ) ແລະ ປັດໄຈຂາເຂົ້າກະສິກຳລວມທັງກົນຈັກກະສິກຳ ໂດຍສົມທົບຮ່ວມວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງມີລະບົບ ເຊີ່ງອາດນອນໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ-ຜູ້ປະກອບການ-ກຸ່ມບໍລິການຜູ້ຜະລິດ ກຸ່ມບໍລິການ-ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ກຳນົດແຈ້ງພາກສ່ວນໃດຕ້ອງເຮັດບົດບາດໜ້າທີ່ອັນໃດ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນທີ່ແຂວງໄດ້ຈັດເປັນບູລິມະສິດ ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງໃນວຽກງານສົ່ງເສີມ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດສູນສະຖານີ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກຳ ໂດຍປະກອບມີວຽກການປັບປຸງຮູບແບບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເອື້ອອຳນວຍບໍລິການສົ່ງເສີມ ການກຳນົດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ ນິຕິກຳ ການປຸບປຸງຮູບແບບ ແລະ ສ້າງຕາໜ່າງການກະຈາຍ ບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ-ເນັກໂນໂລຢີ ປັດໃຈຂາເຂົ້າກະສິກຳ ແລະ ຕະຫຼາດ ການປັບປຸງຮູບແບບກະຈາຍບໍລິການດ້ານການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ (ຄູ່ມື ຂໍ້ແນະນຳເຕັກນິກຕ່າງໆ) ປັບປຸງຮູບແບບການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ສິນເຊື່ອ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ສັງລວມບົດຮຽນດີເດັ່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຜົນສູ່ວົງກວ້າງ ຊູກຍູ້ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຕະຫຼາດດັ່ງນັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການຕະຫຼາດການພັດທະນາທຸລະກິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍຂະໜາດກາງ ເຕັກນິກການເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ການແປຮູບ ຈັດເກຼດ ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ການລົດຕົ້ນທຶນການປະລິດ ແລະ ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ທັງໝົດ ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສາຍຕັ້ງວຽກສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງ ແລະ ຮີບຮ້ອນຈັດສັນສັບຊ້ອນພະຍາກອນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບຸກຄະລາກອນ ງົບປະມານ ການຊີ້ນຳ-ນຳພາທີ່ໃກ້ຊິດ ເງື່ອນໄຂ ດ້ານອຸປະກອນ ພາຫະນະອັນພື້ນຖານ ຫັນເປັນໂຄງການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບັນດາເມືອງ ກຸ່ມບ້ານ ບ້ານຈົນເຖິງຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບການສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫະກອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໜັກແໜ້ນເປັນຮູບປະທຳ.

 

          ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່, ສະບັບທີ 128.415 ລົງວັນທີ 4 ມັງກອນ 2017

Contact Information

  • CST Center For Agricultural Statistics
    Patuxay, Phonxay Village, Saysethha District
    Vientiane Capital Laos P.D.R
  • + 856-21-263160 + 856-20-22439488
Scroll to top